A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Praktyki studenckie

2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl

PRAKTYKI STUDENCKIE 

Organizację praktyk przewidzianych programem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje odpowiednio:

- Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.


Procedura realizacji praktyk zawodowych


1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje Koordynator praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznik  Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr.

2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest  Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr.

3. UBEZPIECZENIE NW i OC.

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.

4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.

Student składa u Koordynatora praktyk następujące dokumenty:

- dwa egzemplarze umowy (egzemplarze podpisuje Prodziekan ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, następnie jeden z egzemplarzy umowy zostaje odesłany - przez Dziekanat WNS lub dostarczony przez studenta do Zakładu Pracy, a drugi pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie WNS),

- potwierdzenie ubezpieczenia NW i OC na okres praktyk (kserokopia oraz oryginał do wglądu),

- deklarację podpisaną przez studenta, stanowiącą Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr,

- skierowanie na praktykę podpisane przez Koordynatora praktyk,

- program praktyk opracowany przez Koordynatora lub Zakład Pracy, albo przy współpracy Koordynatora z Zakładem Pracy, podpisany przez Koordynatora praktyk.

Wyżej wymieniony komplet dokumentów Koordynator praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.

5. PRAKTYKA STUDENCKA

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.

6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/2010 oraz Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/2013), podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada Koordynatorowi praktyk w celu uzyskania wpisu w karcie okresowych osiągnięć, w indeksie oraz w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.


Koordynatorem praktyk na kierunku filozofia jest dr Paweł Wróblewski