A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Studia dzienne > Praktyki studenckie

2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl

PRAKTYKI STUDENCKIE 

Praktyki stanowią podstawę do zdobycia przyszłego doświadczenia zawodowego w oparciu o korelację między procesem uczenia się w ramach realizacji programu specjalności "studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym" (stacjonarne studia II stopnia) a potrzebami otoczenia społecznego. Głównym celem praktyk jest praktyczna aplikacja dotychczas pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, rudymentarna w kontekście diagnozowania i stymulowania dalszego samorozwoju oraz tworzenia planów zawodowych (w tym rozpoznania rynku pracy).

Organizację praktyk przewidzianych programem studiów na kierunku filozofia w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje odpowiednio:

1) ZARZĄDZENIE Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;

2) poniższa kierunkowa procedura organizacji praktyk oraz sylabus przedmiotu.Procedura organizacji praktyk studenckich

na kierunku filozofia w Uniwersytecie Wrocławskim

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Praktyka studencka przewidziane jest w programie stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku filozofia – specjalność: studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym, w trzecim semestrze tychże studiów.

1.2. Czas trwania praktyk w programie studiów został określony w wymiarze 30 godz. (5 ECTS).


2.1. Dziekan, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, może udzielić zgody na odbycie praktyki w terminie innym niż wynika to z obowiązującego planu studiów pod warunkiem, że odbywanie praktyki nie będzie kolidowało z wypełnieniem przez studenta obowiązków wynikających z toku studiów.

2.2.1.  Za odbycie praktyki przewidzianej programem studiów może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu praktyki. Kryterium rozstrzygającym jest zgodność posiadanego doświadczenia zawodowego z efektami uczenia się zakładanymi dla praktyki.

2.2.2. Dopuszczalne są różne udokumentowane formy pracy zawodowej, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza.

2.2.3. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej na poczet odbytej praktyki student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wniosku z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.

2.2.4. Wniosek wraz z dokumentacją powinien zostać złożony przed rozpoczęciem praktyki.

2.2.5. Wniosek studenta w sprawie zaliczenia praktyki przewidzianej programem studiów jest rozpatrywany każdorazowe indywidualnie. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje dziekan.

2.3. 1. Student uczestniczący w pracach badawczych może na podstawie udokumentowanych wyników prac uzyskać zaliczenie praktyk, jeśli jej tematyka wiąże się z przeprowadzonymi badaniami. Kryterium rozstrzygającym jest zgodność przeprowadzonych badań naukowych z efektami uczenia się zakładanymi dla praktyki.

2.3. 2. Rozstrzygnięcia w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dziekan na wniosek dyrektora Instytutu Filozofii.

 

NADZÓR DYDAKTYCZNY

3.1. Nadzór dydaktyczny nad praktykami na kierunku filozofia sprawuje opiekun powołany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich Instytutu Filozofii, posiadający wysokie kompetencje komunikacyjne i doświadczenie w kooperacji z interesariuszami zewnętrznymi oraz wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne.

3.2. Zakres obowiązków opiekuna praktyk określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

3.3. We wszystkich sprawach dotyczących praktyk student kontaktuje się z opiekunem praktyk.

3.4. Wszelkie sprawy wynikłe z przebiegu praktyk rozstrzyga opiekun praktyk, w porozumieniu z opiekunek praktyki w zakładzie pracy. Rozstrzygnięcia opiekuna są wiążące dla studenta.

3.5. Student może się zwrócić do dziekana o weryfikację rozstrzygnięcia opiekuna praktyk. Rozstrzygnięcie dziekana jest ostateczne.


4.1. Do stosowanych przez opiekuna praktyk środków nadzoru dydaktycznego należy hospitacja.

4.2. Organizacja hospitacji wymaga uzyskania uprzedniej formalnej zgody zakładu pracy, w którym praktyka jest odbywana.


DOBÓR MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK


4.1. Merytoryczne kryterium doboru miejsca praktyk stanowi możliwość zrealizowania wszystkich zakładanych dla nich efektów uczenia się, wyszczególnionych w sylabusie przedmiotu.

4.2. Organizatorem praktyk mogą być krajowe lub zagraniczne: podmioty gospodarcze, jednostki administracji państwowej, jednostki administracji samorządowej, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, jednostki służby zdrowia, kultury, instytucje naukowo-badawcze lub inne podmioty krajowe lub zagraniczne, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z celami praktyk i będzie realizował przypisane im efekty uczenia się.

4.3. Praktyki mogą się odbywać w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

4.4. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

4.5. Opiekun praktyk dokonuje pisemnej weryfikacji i zatwierdzenia miejsca odbywania praktyk w oparciu o deklarację Zakładu Pracy gwarantującą realizację zapisu pkt. 4.1 – wzór formularza w załączniku.


FORMA PRAKTYKI

 5. Obowiązująca na Uniwersytecie Wrocławski jest indywidualna forma praktyki – Student inicjuje podpisanie umowy o organizację praktyki przewidzianej w programie studiów, odbywanej na podstawie skierowania uczelni, między Wydziałem Nauk Społecznych a zakładem pracy, zaś Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jej przebiegiem.


SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

5.1. Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje Dziekan WNS lub upoważniona przez niego osoba – wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 187/2022 Rektora UWr.

UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

5.2. Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy – zgodną z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/2022 Rektora UWr.

UBEZPIECZENIE NW i OC

6. Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC (od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej) na czas trwania praktyk zawodowych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI

7.1. Student składa u opiekuna praktyk następujące dokumenty:

a) dwa egzemplarze umowy (egzemplarze podpisuje Prodziekan ds. studenckich, następnie jeden z egzemplarzy umowy zostaje odesłany – przez Dziekanat WNS lub dostarczony przez studenta do Zakładu Pracy, drugi pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie WNS);

b) potwierdzenie ubezpieczenia NW i OC na okres praktyk (kserokopia oraz oryginał do wglądu);

c) deklarację podpisaną przez studenta, stanowiącą Załącznik Nr 5 do ww. Zarządzenia;

d) skierowanie na praktykę;

e) program praktyk opracowany przez opiekuna praktyk na kierunku lub Zakład Pracy, albo przy ich współpracy, podpisany przez opiekuna praktyk; program uznaje się za wystarczający, jeśli zawiera plan realizacji i organizacji zadań w pełnym zakresie obejmujących efekty uczenia się zakładane dla przedmiotu praktyka studencka, wyszczególnione w sylabusie.


7.2. Wyżej wymieniony komplet dokumentów opiekun praktyk składa przed rozpoczęciem praktyk w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane.

PROWADZENIE DZIENNIKA PRAKTYK

8. Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy dokumentując wszystkie realizowane zgodnie z jej planem zadania w dzienniku przebiegu praktyk – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

9.1. Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 187/2022), podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada opiekunowi praktyk w celu uzyskania wpisu w USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć "Praktyka studencka". Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.

9.2. Wystawiona przez Zakład Pracy opinia z przebiegu praktyki, będąca składową zaświadczenia o jej odbyciu, winna, obok oceny opisowej realizacji zadań objętych planem praktyki, zawierać ocenę procentowego stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów uczenia się w następującej skali:

a) 91-100% - bardzo dobry (5,0);

b) 81-90% - plus dobry (4,5);

c) 71-80% - dobry (4,0);

d) 61-70% - plus dostateczny (3.5);

e) 51-60% - dostateczny (3,0);

f) poniżej 50% - niedostateczny (2,0).


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYK

10. Student sporządza sumaryczne sprawozdanie z przebiegu praktyk (w oparciu o wzór załączony do niniejszej procedury), które potwierdza zakładowy opiekun i opiekun z ramienia Uniwersytetu (zob. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Rektora UWr Nr 187/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., pkt 4) i wraz z dziennikiem praktyk składa w Dziekanacie nie później niż trzy dni od zakończenia praktyk.


OCENA ANKIETOWA PRAKTYK

11. Student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej praktyk w USOS (lub, na życzenie, w wersji papierowej, dostępnej w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Filozofii).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ma zastosowanie Zarządzenie Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.


__________________________


Zakres obowiązków opiekuna praktyk


Do obowiązków opiekuna praktyk należy:
1/ opracowanie programu praktyki w porozumieniu z zakładem pracy
i poinformowaniu o nim studenta,
2/ przeprowadzenie zebrania ze studentami skierowanymi na praktykę, w toku którego:
a/ informuje o celach i zadaniach praktyki,
b/ udziela wskazówek dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,
c/ omawia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia
praktyki,
d/ zapoznaje z formami kontroli,
e/ przedstawia warunki, od których uzależnione będzie zaliczenie praktyki,
f/ informuje o swoich dyżurach w Uniwersytecie,
g/ informuje o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki,
3/ zapewnienie zgodności przebiegu praktyki z jej programem,
4/ wspieranie studentów w realizacji zadań podczas pobytu na praktykach np.: poprzez moderowaną pracę na odległość, system indywidualnych konsultacji,
5/ zaliczenie w ustalonym terminie praktyk w dokumentacji przebiegu studiów,
6/ sporządzenie sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną przebiegu praktyki, uwzględniając m.in.:
a/ charakterystykę przygotowania studentów do praktyki,
b/ informację o zakładach, w których przeprowadzono praktykę,
c/ propozycje usprawnienia organizacji i programu praktyk.
Sprawozdanie należy złożyć w dziekanacie w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia praktyki.


Opiekunem praktyk na kierunku filozofia jest dr Paweł Wróblewski


___


Edytowalne załączniki do Zarządzenia 187/2022 Rektora UWr:

Zal-Nr-3-Wzor-Umowy (DOC / 54.27 kb)

Zal-Nr-4-Skierowanie (DOC / 46.59 kb) 

Zal-Nr-5-Deklaracja (DOC / 48.13 kb) 

Zal-Nr-7-Zaswiadczenie (DOC / 47.62 kb) 


Edytowalne załączniki do kierunkowej Procedury organizacji praktyk:

Wzor-ankiety-oceny-praktyki-studenckiej-na-kierunku-filozofia (DOCX / 20.84 kb)

Wzor-arkusza-hospitacji-praktyki-studenckiej (DOC / 80.38 kb) 

Wzor-deklaracji-przyjecia-studenta-na-praktyke (DOCX / 17.36 kb) 

Wzor-dziennika-przebiegu-praktyki-studenckiej-na-kierunku-filozofia (DOC / 53.76 kb) 

Wzor-sprawozdania-z-praktyki-studenckiej (DOCX / 20.74 kb)