A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja_zimowa_bwh684.jpg

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Ważne linki:

Sumaryczne zestawienie wyników rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku filozofia na rok akademicki 2017/2018

Studia I stopnia (licencjackie)

kandydaci ogółem: 197 (kobiety - 70), z nową maturą 180

przyjęci ogółem: 125 (kobiety - 42), z nową maturą 114

 

Studia II stopnia (magisterskie)

kandydaci ogółem: 17 (kobiety - 10)

przyjęci ogółem: 11 (kobiety - 6)


Filozofia_Sowa_Rekrutacyjna_6m9k6z.jpg

Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Mager - absolwentce Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni rysunku zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza, autorce wielu wystaw autorskich i zbiorowych w kraju oraz za granicą, za użyczenie jednej z jej wspaniałych prac do promocji studiowania filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim!

Opis kierunku

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

      

LISTA PRZYJĘTYCH NA STACJONARNE STUDIA FILOZOFICZNE I STOPNIA W REKRUTACJI ZIMOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 roku podjęła decyzje o przyjęciu w ramach rekrutacji zimowej 89 Kandydatów na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku filozofia według załączonej listy.

lista_przyjeci_I_rok_stacjonarne_I_st_zima.pdf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i Dyrekcja Instytutu Filozofii składa serdeczne gratulacje nowym Studentom!

Warto odnotować, iż o przyjęcie na studia filozoficzne I stopnia w trybie stacjonarnym obiegało się 1,84 kandydata na 1 miejsce.  Po matematyce, kierunek ten cieszył się największą popularnością w śródrocznej ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NA KIERUNKU FILOZOFIA

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, iż kierunek nie został uruchomiony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów. Kandydaci są uprawnieni do zwrotu całej opłaty rekrutacyjnej - w tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przedłożenie go do Działu Nauczania:

Wniosek_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej..docx


Kierunki i specjalności

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także specjalność filozofia/komunikacja społeczna, otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Ponadto w ofercie dydaktycznej istnieje możliwość zdobycia specjalności nauczycielskiej z zakresu filozofii. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.