A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Absolwenci > Co po studiach filozoficzych?2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


CO PO STUDIACH FILOZOFICZNYCH?

 Absolwenci studiów filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim według rankingu "Perspektyw” z 2019 r. należą do najlepiej radzących sobie na rynku pracy w kraju. Wskaźnik "ekonomiczne losy absolwentów”, wyliczony według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS, dla absolwentów filozofii na naszej uczelni wyniósł 92,49/100 punktów – uwzględnia poziom zarobków w odniesieniu do średniej płacy w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie pracownicze (0,25) oraz ryzyko bezrobocia (0,25).

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim umożliwiają zdobycie kompetencji, uznanych za kluczowe w perspektywie uczenia się przez całe życie i zatrudnialności - są to m.in. krytyczne myślenie, umiejętności analityczne, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i odporność, wysokie kompetencje w pracy zespołowej (por. Zalecenie Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, "Dziennik Urzędowy UE” 2018/C 189/01). Sukcesy naszych absolwentów na szerokim rynku pracy są wynikiem łączenia umiejętności przekrojowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych, kompetencji społecznych oraz aktualnej wiedzy. Studia filozoficzne, w zależności od potrzeb indywidualnych, traktowane są jako środek samodoskonalenia, często podejmowany równolegle z inną dyscypliną specjalistyczną, bądź jako uzupełnienie posiadanych już kompetencji zawodowych.

Na dynamicznym rynku pracy absolwenci filozofii, sięgając po Sokratejskie "poznaj samego siebie" lepiej niż absolwenci innych kierunków rozpoznają swoje potrzeby, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. Doskonale radzą sobie w realizacji zadań z wysokim stopniem ryzyka, nastawieni są na optymalizowanie środków służących realizacji zakładanych wyzwań życiowych i zawodowych. Nastawieni na samorozwój, osiąganie pozytywnych rezultatów, nie ulegają negatywnej presji otoczenia, znajdując w sobie motywację do działania polegającego na analizie danej sytuacji w szerokim, syntetycznym kontekście środowiskowym. Dzięki temu radzą sobie w sytuacjach kryzysu komunikacyjnego. Już w punkcie wyjścia, studiujący filozofię uczą się przystosowywać do braku tzw. pracy w zawodzie (jako taki zawód filozofa nie istnieje przecież od stuleci). Ucząc się "być sobą" przez całe życie często łączą wykonywaną pracę z osobistą pasją.

W skali całego kraju sytuacja absolwenta filozofii na rynku pracy zarysowuje się pomyślnie: według badań poznańskich socjologów z 2013 r. najlepiej na rynku pracy radzili sobie absolwenci właśnie tego kierunku (zaledwie 1,7 % zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast warszawscy filozofowie byli najlepiej zarabiającymi absolwentami w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu w 2016 r.

Zdaniem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "z doświadczeń i analiz wynika, że pracodawcy coraz bardziej cenią możliwość umiejętności przyszłościowego, kreatywnego myślenia. (…) Coraz bardziej na wyższych szczeblach cenieni są absolwenci filozofii. Na początku są trochę zagubieni w biznesie, ale z czasem okazuje się, że potrafią zidentyfikować trendy, które umożliwiają przedsiębiorstwu szybszą reakcję na zmiany, a tym samym wyższy poziom konkurencyjności” (wywiad przeprowadzony przez Radosława Koniecznego, "Rynek pracy zmienia się na lepsze", 5 listopada 2019, Raport CSR.pl, on-line: https://raportcsr.pl/rynek-pracy-zmienia-sie-na-lepsze/). Analitycy rynku pracy przewidują, że filozofowie będą odnosić sukcesy w zawodach związanych z nowymi technologiami.


Wybrane sylwetki absolwentów kierunku filozofia

na Uniwerystecie Wrocławskim znajdziesz tutaj


Odwiedź stronę internetową naszego Biura Karier