A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > REKRUTACJAINFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI 

 

WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!!!
(dotyczy rekrutacji 2022/2023)

W związku z otrzymaną wiadomością z Informatycznego Centrum Edukacji i Nauk o zmianie zasad pobierania wyników matur z systemu KReM (Krajowy Rejestr Matur), prosimy WSZYSTKICH kandydatów na studia STACJONARNE I stopnia i jednolite magisterskie o obowiązkowe wpisanie w systemie IRKa wyników matur. Wyniki matur muszą zostać wpisane najpóźniej do 7 lipca włącznie. 
Kandydaci na studia NIESTACJONARNE wpisują wyniki matur najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Jest to sytuacja, na którą uczelnia nie ma wpływu. Bardzo przepraszamy Państwa za niedogodności.


Pobierz ulotkę o naszym kierunku!

Kolejki_do_autobusow_Warszawa_lata_60

Witaj! Skoro tu jesteś i to czytasz, to bardzo dobrze trafiłeś ;)

Nasza geneza. Jesteśmy Instytutem Filozofii, którego polska XX-wieczna geneza sięga pierwszych lat powojennych, kiedy to depatriowani z Kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej naukowcy z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, w tym – filozofowie ze znanej w całym świecie lwowskiej szkoły filozofii (analitycznej), dotarli nad Odrę, współtworzyli uniwersytet we Wrocławiu, a na nim Wydział Humanistyczny z dwiema katedrami filozofii.

Profil i specyfika studiów. Prowadzimy zajęcia ze wszystkich subdyscyplin filozofii: od antropologii, historii filozofii, teorii poznania, ontologii, estetyki, etyki, filozofii polityki, etc., po metodologię nauk i logikę. Nasi studenci, obok najnowszych nurtów filozofii, poznają jej szerokie spektrum historyczne. Część studiujących filozofię z powodzeniem podejmuje na naszej uczelni studia równoległe na innych kierunkach, m.in. w ramach międzyobszarowych studiów indywidualnych. Znaczna część zajęć wchodzących do programu studiów, zarówno stacjonarnych, jak zaocznych, wybierana jest przez studentów z oferty przygotowanej przez nauczycieli akademickich.

Co w czasie studiów? Nasi studenci mają bardzo szerokie możliwości korzystania z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, odbywając studia na jednej z 30 partnerskich uczelni z 13 krajów (Niemcy, Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Litwa, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Rumunia, Turcja, Macedonia Północna). Wyróżniający się w nauce studenci mają możliwość publikacji swoich prac, uczestniczą także w życiu kół naukowych.

Co po studiach? Dla chcących kontynuować prowadzenie badań mamy ofertę uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej. Uniwersalny profil naszych studiów sprawia też, że – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – wśród naszych absolwentów wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych spośród wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich. Nasi absolwenci realizują się zawodowo w różnych sferach rynku pracy: poczynając od szkół średnich i wyższych, poprzez media, banki, korporacje, wydawnictwa, firmy informatyczne, usługi, handel etc., aż po administrację samorządową i państwową. Do grona naszych absolwentów należą m.in. dwaj byli prezydenci Wrocławia – jeden z nich został później ministrem kultury.

Zapraszamy!


       

Studia I stopnia (licencjackie)

dzienne (stacjonarne)

zaoczne (niestacjonarne)

Studia II stopnia (magisterskie):

dzienne (stacjonarne)

zaoczne (niestacjonarne)page1-horz


Uwaga, kandydaci na stacjonarne studia magisterskie!

Zapraszamy do studiowania filozofii na jednej z dwóch specjalności!


Specjalność Studia nad Religiami i Dialogiem Międzykulturowym

Celem specjalności Studia nad Religiami i Dialogiem Międzykulturowym jest zdobycie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie filozofii religii, filozofii kultury, filozofii politycznej, a także – zasad i składników postępowania mediacyjnego oraz mechanizmów powstawania, eskalacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów na tle kulturowym oraz religijnym.

Program kształcenia został przygotowany przez filozofów, socjologów i logików przy współpracy z administracją państwową oraz organizacjami pozarządowymi. Praktyczne kompetencje mediatora formowane są w ramach włączonych do programu specjalności praktyk studenckich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz pracy w zakresie określonym specjalnością (administracja rządowa i samorządowa, instytucje kultury, organizacje społeczne i polityczne, organizacje pomocowe, media itp.).

Specjalność Filozofia Nauki

Specjalność skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy posiadają licencjat lub tytuł równoważny w dowolnej dziedzinie. Studia na projektowanej specjalności pozwolą studentom na pogłębienie wiedzy w zakresie filozofii, w szczególności w zakresie filozoficznego namysłu nad jednym z kluczowych wymiarów kultury i cywilizacji ludzkiej, jakim jest nauka. W trakcie studiów w ramach specjalności student uzyska wiedzę między innymi o tym, czym jest nauka, jakie są kryteria naukowości oraz jakie czynniki (przedmiotowe, metodologiczne, epistemologiczne, ontologiczne oraz społeczne) decydują o specyfice różnych dyscyplin i typów wiedzy naukowej, a w konsekwencji o ich odrębności. Student pozna, jakie są cele nauki i stosowane metody, dzięki którym może ona je realizować oraz jaki jest epistemologiczny i ontologiczny status treści wiedzy naukowej czyli czym są prawa i teorie naukowe – czy są to tylko teoretyczne konstrukcje, czy też opisują lub interpretują realnie zachodzące zjawiska w świecie przyrody i zjawiska społeczne.

Szczególnym rozwiązaniem, wydatnie wpływającym na pogłębienie kompetencji studentów związanych ze specjalnością Filozofia Nauki jest moduł zajęć do wyboru (w semestrach II, III i IV). W ramach modułu studenci mogą realizować zajęcia z każdej dyscypliny naukowej reprezentowanej w Uniwersytecie Wrocławskim, które będą realizowane na uczelni w danym semestrze. Tego rodzaju swoboda wyboru zajęć fakultatywnych pozwala na indywidualne profilowanie i pogłębianie zainteresowań przez studentów, wzmacniając właściwy dla specjalności tego rodzaju wymiar interdyscyplinarny.

Wybór specjalności: zainteresowani wyborem specjalności dokonują rejestracji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filozofia; wybór następuje w wyniku złożenia deklaracji na formularzu dostępnym w Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów wymaganych tokiem postępowania rekrutacyjnego.Filozofia_Sowa_Rekrutacyjna_6m9k6z.jpg

Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Mager - absolwentce Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni rysunku zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza, autorce wielu wystaw autorskich i zbiorowych w kraju oraz za granicą, za użyczenie jednej z jej wspaniałych prac do promocji studiowania filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim!

OPIS KIERUNKU

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także magisterska specjalność "studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym", otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.

2132Kolejka20do20sklepu20nabialowego20przy20ul20120Maja20w20Gostyniu20grudzien20197720r


___________________________