A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Studia dzienne > Regulacje w sprawach: IOS / IPS / minimum ECTS


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie przepisów wykonawczych do regulaminu studiów


Na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych uchwala, co następuje:

par. 4 ust. 1 pkt 12

 1. Za zgodą prowadzącego zajęcia student ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje plan studiów, o ile spełni wszystkie warunki przewidziane w sylabusie przedmiotu (ponadto uiści odpowiednie opłaty za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane). Formę i termin zaliczenia lub egzaminu ustala prowadzący zajęcia. Egzamin w terminie wcześniejszym niż przewiduje plan studiów traktowany jest jako egzamin podstawowy (zgodnie z § 29 ust. 5).
 2. Student może ubiegać się o Indywidualną organizację studiów (IOS), jeśli w formie pisemnej zwróci się do Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry, należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru. Indywidualna organizacja studiów (IOS) przyznawana jest na jeden semestr i pozwala na indywidualne ustalenie sposobów realizacji efektów uczenia się przewidzianych dla danego modułu studiów (zajęcia lub grupy) oraz indywidualne ustalenie formy i terminu weryfikacji efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń).

O IOS może ubiegać się:

1)      student wychowujący dziecko,

2)      student studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach lub specjalnościach,

3)      student przyjeżdżający do Uczelni w ramach wymiany międzyuczelnianej,

4)      student powracający do Uczelni po wymianie międzyuczelnianej,

5)      student ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

6)      student będący w innej szczególnej sytuacji, pod warunkiem jej pisemnego uzasadnienia.

par. 4 ust. 1 pkt 13

 1. Student może ubiegać się o indywidualny program i plan studiów (IPS), jeśli w formie pisemnej zwróci się do Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego Dyrektora Instytutu (Kierownika Katedry) oraz opiekuna naukowego wraz projektem IPS, należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru.
 2. O IPS może wnioskować student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia i uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów co najmniej 4,5.
 3. W uzasadnionych przypadkach, o IPS może ubiegać się student ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
 4. Dyrektor/Kierownik jednostki w porozumieniu z Dziekanem i studentem wskazuje opiekuna naukowego dla studiującego według IPS. Opiekunem naukowym może być pracownik WNS posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 5. Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny program studiów, w tym plan studiów tak, by spełniał wymagania wynikające z efektów uczenia się na danym kierunku i etapie studiów. W planie mogą zostać ujęte przedmioty ponadprogramowe realizowane poza właściwym dla studenta kierunkiem studiów.
 6. Zasady realizacji zajęć objętych IPS należy każdorazowo uzgadniać z prowadzącym je nauczycielem akademickim, nie później jednak niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć.
 7. Indywidualny program i plan studiów, zatwierdzony przez Dziekana, może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. wycofania zajęć z oferty, braku miejsc na zajęciach, itp.
 8. IPS przyznawany jest na pełny rok akademicki.

par. 19 ust. 3

Jeśli liczba zgłoszeń na zajęcia przekracza maksymalny limit uczestników w grupie, o przyjęciu do danej grupy decyduje Dziekan WNS na wniosek właściwego Dyrektora Instytutu (Kierownika Katedry).

par. 35 ust. 2

 1. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na następny semestr, wynosi 10 ECTS. Sumaryczny deficyt punktów ECTS w toku studiów ustala się na poziomie do 20 punktów kredytowych.
 1. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, określa się 10 ECTS jako minimalną liczbę punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na następny semestr. Nie określa się dopuszczalnego sumarycznego deficytu punktów ECTS.
 1. W przypadkach opisanych w pkt. 1 i 2 student jest wpisany na semestr wyższy, chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze lub rezygnację ze studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta.

 par. 36 ust. 2

 1. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na ten sam semestr, wynosi 8 ECTS.
 2. Sumaryczny deficyt punktów ECTS ustala się na poziomie do 22 punktów kredytowych.Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

par. 37 ust. 1 pkt 2

 1. Zmiana formy studiów może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek wraz uzasadnieniem złożony przez studenta do Dziekana WNS.
 2. Wniosek w sprawie zmiany formy studiów student może złożyć po zaliczeniu dwóch semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru/roku akademickiego. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może ten termin przedłużyć.
 3. Zgoda na zmianę formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne może otrzymać student, którego średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów wynosi co najmniej 4,25.
 4. Przy wyrażeniu zgody na zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne nie bierze się pod uwagę wymagania, o których jest mowa powyżej w pkt 2.
 5. W przypadku zmiany formy studiów student jest zobowiązany do uzupełninia różnic programowych, jeśli takie występują. W decyzji o zmianie formy studiów Dziekan wyznacza terminy i sposoby zaliczenia przedmiotów do uzupełnienia.

par. 42 ust. 4

Dziekan może odmówić zgody na reaktywację w sytuacji, gdy:

 1. Student nie złożył wniosku o reaktywację co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.
 2. Student był już wcześniej reaktywowany na ten sam kierunek. W szczególnie uzasadnionych przez studenta przypadkach (np. zdrowotnych lub losowych) Dziekan może odstąpić od tej reguły i wyrazić zgodę na reaktywację.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. Traci ważność uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 88 z dnia 27 czerwca 2014 r.