A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Specjalność Religie i Dialog Międzykulturowy > Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym - program specjalności


     CIMG6431


Opis specjalności

STUDIA NAD RELIGIAMI I DIALOGIEM MIĘDZYKULTUROWYM


Celem programu specjalności jest kształtowanie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie filozofii religii i kultury, zogniskowanych na problemie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.

Wszystkim przedmiotom w ramach grupy treści podstawowych programu studiów II stopnia (ontologia, epistemologia, etyka i estetyka) nadano specyfikę specjalnościową.

Obok tego, stosownie do programu specjalności student poznaje: rolę dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego w kontekście kształtowania stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa (cel operacyjny nr 1, kierunek interwencji 4.1 Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022) oraz polityki antydyskryminacyjnej i równościowej; zasady i składniki postępowania mediacyjnego oraz psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, a także nabywa praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji międzykulturowych i międzyreligijnych oraz wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych (zgodnie ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r.). Pratyczne umiejętności student ksztaltuje podczas przewidzianych programem specjalności praktyk w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.

Zgodnie z projektowanym profilem absolwenta specjalności powinien on posiadać: umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, zwłaszcza z zakresu filozofii kultury, filozofii religii oraz filozofii społecznej i politycznej, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów; podstawy do samodzielnych poszukiwać światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania problemów i wyzwań współczesności. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich), pracy badawczej w zakresie określonym specjalnością oraz pracy w zawodach wymagających takiego przygotowania (administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, instutucje kultury, organizacje pomocowe, media itp.).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

1_1_Zal_Filozofia_Program_Studia_Stacjonarne_II_St_Specjalnosc_SRiDM-page-001

1_1_Zal_Filozofia_Program_Studia_Stacjonarne_II_St_Specjalnosc_SRiDM-page-002


Wybór specjalności: zainteresowani wyborem specjalności dokonują rejestracji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filozofia; wybór następuje w wyniku złożenia deklaracji na formularzu dostępnym w Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów wymaganych tokiem postępowania rekrutacyjnego.


CIMG6855


Specjalność powstała w odpowiedzi na aktualne trendy edukacyjne i rynkowe, kształtujące się w konsekwencji współczesnych przemian kulturowych, religijnych i społeczno-politycznych, jako interdyscyplinarny program współtworzony z innymi jednostkami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - Instytutem Socjologii oraz Katedrą Logiki i Metodologii Nauk.

Dyrektor Instytutu Filozofii dr hab. Maria Kostyszak, prof. UWr, powołała w dniu 22 listopada 2016 r. Zespół ds. projektu programu kształcenia – specjalności studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym w ramach studiów II st. na kierunku filozofia w składzie: prof. dr hab. Maciej Manikowski, dr hab. Janusz Jaskóła, dr hab. Mariusz Turowski, dr hab. Jacek Zieliński, dr Paweł Wróblewski (przewodniczący) wraz z przedstawicielami studentów – Arianem Kowalskim i Jakubem Butkiewiczem.

Zespół wraz z Dyrekcją podjął w tej materii szerokie konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi: Pełnomocnikami Wojewody Dolnośląskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania oraz mniejszości narodowych i etnicznych, instytucją miejską – Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, ale także z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją „Dom Pokoju”, Międzynarodowym Towarzystwem Bonhoefferowskim i Towarzystwem im. Edyty Stein. 

Wniosek o utworzenie specjalności uzyskał jednogłośną rekomendację Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Rady Instytutu Filozofii, w wyniku czego Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski wydał w dniu 21 czerwca 2018 r. zarządzenie o utworzeniu specjalności. 


CIMG6928