A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rada Dyscypliny Naukowej > Kompetencje Rady Dyscypliny Naukowej


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


Zakres kompetencji Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia określa § 29 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała nr 102/2019  Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.).

Do zadań rady dyscypliny naukowej należy w szczególności:

1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;

2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;

3) współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych w danej dyscyplinie;

4) współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;

5) proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;

6) proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

7) proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;

8) czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym:

a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych,

b) proponowanie programów kształcenia,

c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich;

9) powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;

10) podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;

11) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;

12) wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;

13) wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu (przedstawiciel Rady Dyscypliny Naukowej w wydziałowej komisji ds. zatrudnienia nauczyciela akademickiego).


Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopni naukowych określa Uchwała nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

Osoby pragnące realizować postępowania w sprawie nadania stopni naukowych prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.