A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Konsultacje nauczycieli akademickich


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


_________________________________


Konsultacje nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Wrocławskim

(§ 40 Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego)

 
1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia w tygodniu (od poniedziałku do piątku) co najmniej 2 godzin zegarowych (120 minut) w godzinach od 7.00 do 18.00 konsultacji dla studentów, w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych oraz w sesji egzaminacyjnej. Ponadto, nauczyciel akademicki realizujący zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych jest zobowiązany do prowadzenia co najmniej 1 godziny zegarowej konsultacji (60 minut) w godzinach od 7.00 do 18.00 jako godziny konsultacji dla studentów jeden raz w miesiącu w soboty lub niedziele. Czas trwania konsultacji  w jednym dniu nie może być krótszy od 1 godziny zegarowej. Harmonogram godzin konsultacyjnych ustalany jest na początku każdego semestru, nie później niż w drugim tygodniu semestru oraz podawany jest do wiadomości studentów w miejscu publicznie dostępnym w macierzystej jednostce organizacyjnej, umieszczany w USOSweb i na stronie internetowej tej jednostki.
 
2. Organizacja pracy podczas konsultacji powinna zapewnić przyjęcie wszystkich studentów nawet jeżeli zachodzi konieczność wydłużenia czasu konsultacji. Wydłużenie czasu konsultacji nie może zakłócić wykonywania przez nauczyciela akademickiego innych obowiązków.
 
3. Jeżeli nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wówczas może wyznaczyć termin konsultacji online, chyba że dziekan w drodze zarządzenia określi inną organizację konsultacji online na wydziale. Konsultacje te powinny odbywać się co najmniej jeden raz w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż 30 minut. Konsultacje online nie mogą przekroczyć 1/2 wymaganego do realizacji czasu konsultacji, o którym mowa w ust. 1. Czas odbywania konsultacji online wlicza się do czasu konsultacji, o którym mowa w ust. 1. W pozostałym zakresie do konsultacji online stosuje się odpowiednio ust. 1.
 
4. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia cotygodniowych konsultacji dla studentów i doktorantów, także w okresie, w którym nie prowadzi zajęć dydaktycznych z wyjątkiem urlopów, godzin (dni) rektorskich i dziekańskich. Konsultacje muszą być przeprowadzone w każdym przypadku, niezależnie od tego czy studenci/doktoranci zgłoszą wcześniej swój udział.
 
5. Dziekan może ustalić większy wymiar godzin konsultacji, nie więcej jednak niż 5 godzin zegarowych tygodniowo.