A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WNS w sprawie zasad organizacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


ZARZĄDZENIE nr 3/2020
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
wprowadzające zmianę do Zarządzenia Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego, systemu organizacji pracy pracowników administracyjnych, systemu organizacji pracy pracowników badawczych, badawczodydaktycznych i dydaktycznych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Kampusu Wydziału Nauk Społecznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn.zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374, z późn.zm.) oraz Zarządzeniem Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. i Nr 44/ 2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:

1. Z dniem 14 kwietnia 2020 r. przedłuża się obowiązywanie treści Zarządzenia Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr z dnia 13 marca 2020 r., z mocą obowiązującą do odwołania.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, współpracowników (w tym firm zewnętrznych), doktorantów i studentów do współdziałania z przełożonymi, patronami i prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, w ramach realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia i życia oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i współpracy (art. 207 k.p.) na terenie Kampusu WNS.

3. W najbliższym z możliwych ‒ prawnie i faktycznie ‒ terminów Dziekan WNS UWr uchyli treść Zarządzenia nr 1/2020 w możliwym zakresie, adekwatnie do uregulowań prawnych aktów wyższego rzędu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
prof. dr hab. Robert Wiszniowski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych