A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Warunki zakończenia roku akademickiego 2019/2020 - zdalne egzaminy i sesja2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


ZARZĄDZENIE Nr 62/2020

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020

na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów


Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), art. 79 ust. 7 i 8 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 695 z późn zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 z późn zm.) zarządza się co następuje:


§ 1

1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje organizacja roku akademickiego 2019/2020 ustalona Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. (z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 5.

2. Organizację zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 należy traktować jako regulację bazową dla zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§ 2

1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma E_EDU, Office 365, MS Teams i inne) prowadzone są w tej formie do ich zakończenia zaliczeniem lub egzaminem, również po ustaniu okresu zawieszenia kształcenia.

2. Formy zaliczania zajęć i egzaminów powinny umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów.

3. Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się zdalnie.

4. Należy minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminów.

5. Co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem egzaminu powiadamia się studentów o jego formie i narzędziach informatycznych, które będą wykorzystane do jego przeprowadzenia.

6. Prowadzone zdalnie ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty powinny być zaliczane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a egzaminy w terminach sesji.

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, terminy zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 5 mogą być przesunięte na terminy późniejsze, nie dalej jednak niż do końca sesji poprawkowej.

8. Za przygotowanie i przeprowadzenie zaliczenia przedmiotu lub egzaminu odpowiada prowadzący zajęcia/egzaminator.


§ 3

1. Dla zdalnego przeprowadzenia egzaminu należy wykorzystywać technologię informatyczną zapewniającą kontrolę jego przebiegu i rejestrację.
2. Rejestrację przebiegu egzaminu może prowadzić tylko egzaminator.
3. Nagranie może służyć jedynie jako materiał dowodowy w przypadku złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez niego wyników uczenia się.
4. Egzaminator kasuje nagranie po upływie dwóch tygodni od dnia egzaminu lub zaliczenia.


§ 4

1. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Przebieg egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalnie jest rejestrowany w formie nagrania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub osobę przez niego wskazaną.
3. Protokół egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalnie sporządza się na podstawie nagrania, o którym mowa w ust. 2.
4. Nagranie przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej do momentu wystawienia dyplomu ukończenia studiów nie dłużej jednak niż 30 dni od daty egzaminu, po czym nagranie kasuje.


§ 5

1. Dziekan podejmuje decyzje w sprawie organizacji zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym (laboratoria, pracownie, zajęcia terenowe, praktyki itp.) niemożliwych do realizacji z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.
2. Terminy realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, mogą być planowane poza bazową organizacją semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, nie później jednak niż do 30 września 2020 r.
3. O nowych terminach planowanych zajęć, o których mowa w ust. 2, należy powiadomić studentów/doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych do dnia 1 czerwca 2020 r.
4. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby realizacji programu na ostatnich latach studiów.
5. W odniesieniu do kształcenia doktorantów zadania, o których mowa w ust. 1 wykonują, w porozumieniu z dziekanem, kierownicy studiów doktoranckich i kolegiów Szkoły Doktorskiej, a w przypadku studiów podyplomowych ich kierownicy.


§ 6

1 W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z powodu epidemii, zezwala się na przesunięcie ich realizacji na kolejny rok akademicki.
2. Decyzje w sprawach o których mowa w ust. 1 podejmują odpowiednio Dziekan, kierownik kolegium Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych.
3. Informacje o doraźnych zmianach w planie studiów podaje się do wiadomości studentom/doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych i nauczycielom akademickim za pośrednictwem poczty elektronicznej i przez ogłoszenie ich na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia.


§ 7

Po ustaniu ograniczenia funkcjonowania uczelni zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane metodami tradycyjnymi z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, jednakże zdalna forma weryfikacji efektów uczenia się powinna pozostawać jako dostępna alternatywa.


§ 8.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 25 maja 2020 r.


REKTOR

prof. dr hab. Adam JezierskiZarządzenie w PDF