A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Testy językowe dla studentów zaoczych!

2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


WYDZIAŁ  NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENCI 1 ROKU 1 STOPNIA STUDIÓW  NIESTACJONARNYCH

(wszystkie kierunki)

 

Testy kwalifikacyjne z wybranego języka obcego odbędą się

8 grudnia 2018r.  o godz. 8.00 w Auli A i B (Instytut Politologii ul. Koszarowa 3):

 

Termin zapisów on-line na test (https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/):

od 26 listopada  do 5 grudnia 2018r.

 

Na test należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Studenci nieobecni na teście nie będą mogli zapisać się do grup w semestrze

letnim 2018/19 i tym samym nie rozpoczną lektoratu w wymaganym terminie.

 

Podział na grupy ukaże się na stronie Studium 

w zakładce „Wykaz grup- Studia niestacjonarne”

w tygodniu poprzedzającym zajęcia w semestrze letnim.

Wyniki testu będą do wglądu na koncie studenta w bazie SPNJO.

 

Zasady uczestnictwa w lektoratach obowiązujące studentów, 

 

  1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
  2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 117/2017 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany. Utworzenie grupy z danego języka odbywa się w ramach możliwości Studium. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 12.
  3. Na studiach I stopnia lektorat należy ukończyć na poziomie B2II.
  4. Lektoraty trwają przez 4 semestry – każdy semestr to 30 godzin lektoratu.

Obowiązujące poziomy: B1I,B1II, B2I i B2II (każdy poziom trwa jeden semestr).

  1. Lektoraty rozpoczynają się w semestrze letnim 2018/19.
  2. Student pisze test z języka obcego, który zna najlepiej.
  3. Test kwalifikacyjny określa poziom zaawansowania języka. Student, który napisze test na poziom niższy niż poziom B1 , mimo wszystko rozpoczyna naukę od poziomu B1 i powinien być przygotowany na dodatkową samodzielną pracę. Student, który zakwalifikuje się wyżej niż poziom B1 zaczyna lektorat od poziomu zakwalifikowania.
  4. Termin testu jest ustalany wcześniej, aby student, który na teście zakwalifikuje się na poziom niższy niż B1 miał czas na nadrobienie zaległości przed rozpoczęciem lektoratu.
  5. Student zgłasza się do grupy, do której został przydzielony i wpisuje się osobiście na listę uczestnictwa zwaną „cyrografem”, tym samym potwierdzając swoje uczestnictwo w grupie. Niewpisanie się na listę jest traktowane jako rezygnacja z zajęć. 
  6. Na listę zwaną „cyrografem” należy się wpisać najpóźniej podczas trzecich zajęć. Po tym terminie student nie będzie mógł być przyjęty do grupy. Zgłaszając się na trzecie zajęcia, student wykorzystał już przysługujący mu limit nieobecności na semestr. Nieobecności są liczone od pierwszych zajęć.
  7. Student ma prawo do 20% nieobecności w semestrze.
  8. Student, który rezygnuje z zajęć w trakcie semestru, jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru (poziomu).
  9. Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na pierwszych zajęciach.
  10. Aby kontynuować naukę na poziomie wyższym, student jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną poziomu niższego.
  11. Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności. Nie ma terminów poprawkowych.
  12. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie.
  13. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego,

jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium  certyfikatów (www.spnjo.uni.wroc.pl patrz „Lektoraty - Zwolnienie z lektoratu”) bądź zaliczył język i zdał egzamin na poziomie B2 na innym kierunku lub uczelni.

  1. W celu uzyskania wpisu do indeksu i do USOS, student powinien zgłosić się z oryginałem certyfikatu i indeksem do mgr Iwony Nowickiej, Zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych w godzinach konsultacji.
  2. Niewykorzystane godziny z bezpłatnego limitu godzin na lektorat wybranego języka obcego student może  przeznaczyć na naukę kolejnego języka.