A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Szczegółowe zasady organizacji dydaktyki i obsługi studentów w czasie zawieszenia zajęć na WNS


unnamed


Pismo okólne nr 2

Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesów dydaktycznych oraz obsługi studentów w okresie zawieszenia zajęć


W nawiązaniu do Zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 marca 2020, mając na celu zabezpieczenie procesu dydaktycznego oraz zapewnienie obsługi studentów, zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów studentów i pracowników UWr z pracownikami sekretariatów dydaktycznych i Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, informuję:


 1. Sekretariaty dydaktyczne i Dziekanat pozostają otwarte.
 2. Dziekanat pracuje prowadząc bezpośrednią obsługę studentów i pracowników UWr od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 – 13:00. W pozostałe dni, tj. w poniedziałek i piątek dziekanat jest nieczynny.
 3. Przekazywanie dokumentów do sekretariatów dydaktycznych i Dziekanatu odbywa się drogą mailową.
 4. W przypadku konieczności złożenia dokumentacji papierowej, należy po uprzednim włożeniu do koperty ze wskazaniem adresata (np. kierunek studiów, pani NN, Sekretariat Instytutu/Katedry…) i krótkim opisem sprawy, umieścić ją w pojemniku znajdującym się przed sekretariatem lub Dziekanatem. W każdym takim przypadku należy telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika sekretariatu lub Dziekanatu o złożeniu dokumentów.
 5. Legitymacje studenckie zgodnie z decyzją MNiSW nie wymagają przedłużenia, gdyż zachowują swą ważność do dnia 31 maja 2020 r. W związku z powyższym zawiesza się do odwołania ich przedłużanie w trybie tradycyjnym. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu tego z pracownikiem Dziekanatu.
 6. Zaświadczenia o statusie studenta wydaje się po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Dziekanatu. Zaświadczenie może być przekazane mailowo w formie skanu, wysłane bezpośrednio do instytucji (na podany adres) lub na adres domowy.

§ 2

 1. Zgodnie z Zarządzeniem 29/2020, § 2 do dnia 14 kwietnia zmieniona zostaje forma prowadzenia wszystkich wykładów i zajęć dla studentów (seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, itp.), doktorantów kolegiów doktorskich i studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
 2. Powyższa zmiana dotyczy zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych przez pracowników etatowych, doktorantów i pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie (dalej wykładowca).
 3. Zmodyfikowany terminarz zjazdów studentów niestacjonarnych zostanie podany w terminie późniejszym w odrębnym piśmie.
 4. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Każdy wykładowca zobowiązany jest do przekazania do właściwego sekretariatu dydaktycznego i zamieszczenia w systemie USOS informacji, w jakiej formie (telefonicznie lub mailowo) i kiedy będzie przeprowadzał konsultacje.
 5. Do dnia 17.03 wykładowcy są zobowiązani do określenia sposobu realizacji prowadzonych przez siebie zajęć w okresie do dnia 14.04 i przekazania w formie mailowej tej informacji Dyrektorom/Kierownikom dydaktycznym jednostki, w której te zajęcia są prowadzone.
 6. Do dnia 18.03 Dyrektorzy/Kierownicy dydaktyczni potwierdzają pracownikom przyjęcie i akceptację zaproponowanego, zdalnego realizowania zajęć.
 7. Do dnia 18.03 Dyrektorzy/Kierownicy dydaktyczni ogłoszą listę zajęć, które będą prowadzone zdalnie i niezwłocznie przekażą ją do wiadomości prodziekana ds. kształcenia, studentów oraz zamieszczą na stronie internetowej Instytutu/Katedry.
 8. Do dnia 20.03 wykładowcy są zobowiązani do przekazania studentom wchodzącym w skład ich grup zajęciowych informacji o sposobie realizacji zajęć w okresie do 14.04 br. W tym celu należy w szczególności wykorzystać korespondencję seryjną za pomocą systemu USOS.
 9. Zajęcia realizowane według zasad określonych w ust. 5-7 są uznawane za realizowanie zgodnie z programem studiów.
 10. Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr są zobowiązani do zapewnienia studentom realizacji przewidzianych w programie studiów zajęć.
 11. Korespondencja wykładowców ze studentami i studentów z wykładowcami odbywa się wyłącznie przy użyciu kont elektronicznych poczty uniwersyteckiej (domena@uwr.edu.pl).

§ 3

 1. Zdalny sposób realizacji zajęć może przyjąć następujące formy:
  1. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) odbywają się w szczególności poprzez utrzymanie regularnego kontaktu promotorów/opiekunów i prowadzących seminaria ze studentami przy pomocy poczty elektronicznej celem zapewnienia ciągłości prac nad przygotowaniem pracy dyplomowej;
  2. Ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria i seminaria badawcze: prowadzących zobowiązuje się do przekazanie studentom niezbędnej, przewidzianej planem literatury dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i sprawdzenia ich przyswojenia poprzez np. test, esej lub prezentację;
  3. W przypadku wykładów należy przekazać literaturę przewidzianą dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i podać formę sprawdzenia stanu przyswojenia treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie;
  4. Wykłady mogą być prowadzone za pomocą programów zapewniających grupowe połączenia wideo (mi.in. Skype, Microsoft Teams w usłudze MSOffice 365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego) lub udostępniania studentom nagrań wideo lub audio wykładów. Należy określić sposób sprawdzenia przyswojonych treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie.
 2. O sposobie realizacji innych form zajęciowych decyduje Dyrektor/Kierownik dydaktyczny w porozumieniu z wykładowcą. Sposób realizacji, tak jak i innych zajęć, powinien być ustalony zgodnie z zapisem § 2 ust. 5-8.
 3. Zajęcia prowadzone przez SPNJO prowadzenie są zdalnie. Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych zdalnym nauczaniem będą zamieszczone na stronie internetowej SPNJO (spnjo.uni.wroc.pl – kafelek „Informacje bieżące”) najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. W razie pytań należy kontaktować się z lektorami lub z SPNJO telefonicznie lub mailowo za pomocą poczty służbowej.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone do dnia 14.04 br. O Sposobie zaliczania zajęć będzie informować Uniwersyteckie Centrum Wychowywania Fizycznego i Sportu na swojej stronie internetowej.

§ 4

Powyższe regulacje odnoszą się także do zajęć prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych w języku angielskim.

§ 5

Sposoby realizacji zajęć i wykładów na innych niż WNS wydziałach w odniesieniu do pracowników i studentów regulują zarządzenia odpowiednich dziekanów lub prodziekanów.

§ 6

 1. Zapisy ujęte w niniejszymi piśmie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Odpowiedzialnymi za nadzór nad wdrożeniem zapisów § 2 są Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr.