A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. prof. nadzw. UWr Ilona Błocian

avatar

dr hab. prof. nadzw. UWr Ilona Błocian

Zakład Filozofii Człowieka i Kultury

 

Adres e-mail: ilona.blocian@uwr.edu.pl

Telefon: 375-50-40

Gabinet: 123

Konsultacje:

 • Konsultacje 2021/2022 semestr zimowy: wtorek 10-11, środa 12-13.
 • Office hours: winter semester 2021/2022 : Tuesday 10-11, Wednesday 12-13.

Funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Filozofii
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia
 • Kierownik Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury

Wybrane publikacje:

 • Psychoanalityczne wykładnie mitu. Freud, Jung, Fromm, Warszawa: Eneteia, 2010.
 • Studia mitoznawcze : współczesna obecność mitu, red. I. Błocian i E. Kwiatkowska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 • red. Jan Krasicki i Ilona Błocian, Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.
 • C.G. Jung : myśl i krytyka społeczna, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 • Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości, I. Błocian, K. Morawska, M. Ples-Bęben, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 • Contemporary Influences of C. G. Jung's Thought, eds. I. Błocian, A. Kuzmicki, Leiden ; Boston : Brill, 2018.
 • Imagination - art, science and social world, eds. I. Błocian, D. Prokudin, Peter Lang Publishing Group, 2020, Berlin [et al.]
 • złożona do druku: The Collective Imagination in Jungian Interpretations, eds. R. A. Segal, I. Błocian, A. Kuzmicki, Brill – 2022.

Organizacja konferencji:

 • Imagination – Art., Science and Social World, 2018.
 • The Collective Structures of Imagination, 2019.
 • Image and Communication, 2019.
 • Biography and Culture Memory, 2020.
 • Thought and Image, 2021.

Zainteresowania badawcze:

 • filozoficzne koncepcje człowieka,
 • filozofia nieświadomości,
 • historia idei nieświadomości,
 • filozoficzne,
 • psychologiczne i antropologiczne ujęcia nieświadomości;
 • pojęcie archetypu,
 • pojęcie obrazu,
 • filozofie obrazów,
 • myślenie symboliczne,
 • psychokulturalizm,
 • historia psychoanalizy.

Tematyka zajęć: 

 • Antropologia filozoficzna,
 • Kultura popularna,
 • Jednostka i społeczeństwo w ujęciach psychoanalizy i neopsychoanalizy,
 • Teorie mitu. Badania nad mitem,
 • Psychologia religii,
 • Filozofie mitu,
 • Myth and Symbolical Thought.

Aktywności Centrum Cassirera UWr:
ENG:

Functions:

 • Director of the Institute of Philosophy
 • Vice - Chairman of the Philosophy Scientific Discipline Council
 • Head of the Center for Interdisciplinary Research and the Philosophy of Culture

Selected publications:

 • Psychoanalityczne wykładnie mitu. Freud, Jung, Fromm, Warszawa: Eneteia, 2010.
 • Studia mitoznawcze : współczesna obecność mitu, red. I. Błocian i E. Kwiatkowska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 • red. Jan Krasicki i Ilona Błocian, Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.
 • C.G. Jung : myśl i krytyka społeczna, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 • Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości, I. Błocian, K. Morawska, M. Ples-Bęben, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 • Contemporary Influences of C. G. Jung's Thought, eds. I. Błocian, A. Kuzmicki, Leiden ; Boston : Brill, 2018.
 • Imagination - art, science and social world, eds. I. Błocian, D. Prokudin, Peter Lang Publishing Group, 2020, Berlin [et al.]
 • złożona do druku: The Collective Imagination in Jungian Interpretations, eds. R. A. Segal, I. Błocian, A. Kuzmicki, Brill – 2022.

Conference Organization:

 • Imagination – Art., Science and Social World, 2018.
 • The Collective Structures of Imagination, 2019.
 • Image and Communication, 2019.
 • Biography and Culture Memory, 2020.
 • Thought and Image, 2021.

Research interests:

 • philosophical conceptions of man,
 • philosophy of the unconscious,
 • history of the idea of the unconscious,
 • philosophical,
 • psychological and anthropological approaches to the unconscious;
 • the concept of archetype,
 • the concept of image,
 • philosophies of images,
 • symbolic thinking,
 • psychoculturalism,
 • history of psychoanalysis.

Courses:

 • Philosophical anthropology,
 • Popular culture,
 • Individual and society in the conceptions of psychoanalysis and neopsychoanalysis,
 • Theories of myth. Research on Myth,
 • Psychology of Religion,
 • Philosophies of Myth,
 • Myth and Symbolical Thought.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: