A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > RekrutacjaINFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 Pobierz ulotkę o naszym kierunku!

Kolejki_do_autobusow_Warszawa_lata_60Uniwersytet Wrocławski dostosuje harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do terminów egzaminów maturalnych oraz do daty wyników tychże egzaminów. Rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym rozpoczniemy 15 maja. Daty zamknięcia rejestracji w systemie, daty ogłoszenia wyników kolejnych tur rekrutacji, daty składania dokumentów, a także limity dostępnych miejsc wkrótce zostaną opublikowane na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl (zakładki harmonogram, opłaty, limity, dokumenty dostępne są dopiero po wyborze kierunku).

Jednocześnie przypominamy, że decyzja o odwołaniu egzaminów ustnych nie ma wpływu na rekrutację na UWr. Na naszej uczelni podczas procesu rekrutacyjnego brane są pod uwagę tylko wyniki egzaminów pisemnych – tabelki rekrutacyjne znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku, w zakładce „zasady”.

Kandydatów na studia zachęcamy do kontaktu w sprawie rekrutacji z naszym Działem Nauczania (tel. 71 375 22 37, e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl) oraz przez media społecznościowe Uniwersytetu Wrocławskiego – zachęcamy do śledzenia instastories na instagramie uniwersytet_wroclawski, postów na fb/uniwroc oraz snapów na naszym snapchacie uniwroc.


_______


Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek FILOZOFIA w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 (zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 52/2020 Rektora UWr z dnia 28 kwietnia 2020 r.)


Studia stacjonarne

I stopień (studia licencjackie)                  II stopień (studia magisterskie)         
60, w tym:                                                 35, w tym:
NM – 56                                                   DP - 25
SM – 2                                                     DZ - 5 
C - 2                                                        C - 5
(limit min. 12)                                         (limit min. 8)


Studia niestacjonarne

I stopień (studia licencjackie)                 II stopień (studia magisterskie)
30 , w tym:                                               25, w tym:
NM – 20                                                   DP - 15
SM – 5                                                     DZ - 5
C - 5                                                         C - 5
(limit min. 12)                                          (limit min. 8)


Objaśnienie oznaczeń:
NM – nowa matura
SM – stara matura
MZ – matura zagraniczna obywateli polskich
DP – dyplom polski
DZ – dyplom zagraniczny obywateli polskich
C - cudzoziemcy
(limit min.) – limit minimalny warunkujący uruchomienie studiów
* limit obowiązujący pod warunkiem ogłoszenia rekrutacji


Miejsca niewypełnione przez kandydatów ze starą maturą (SM), maturę zagraniczną (MZ), cudzoziemców (C) oraz przez kandydatów z dyplomem zagranicznym (DZ) mogą być wykorzystane inaczej w ramach limitu ogólnego.


page1-horz


Uwaga, kandydaci na stacjonarne studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021!

Zapraszamy do studiowania filozofii na nowoutworzonej specjalności!


Celem specjalności studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym jest zdobycie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie filozofii religii, filozofii kultury, filozofii politycznej, a także – zasad i składników postępowania mediacyjnego oraz mechanizmów powstawania, eskalacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów na tle kulturowym oraz religijnym.

Program kształcenia został przygotowany przez filozofów, socjologów i logików przy współpracy z administracją państwową oraz organizacjami pozarządowymi. Praktyczne kompetencje mediatora formowane są w ramach włączonych do programu specjalności praktyk studenckich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz pracy w zakresie określonym specjalnością (administracja rządowa i samorządowa, instytucje kultury, organizacje społeczne i polityczne, organizacje pomocowe, media itp.).

Wybór specjalności: zainteresowani wyborem specjalności dokonują rejestracji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filozofia; wybór następuje w wyniku złożenia deklaracji na formularzu dostępnym w Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów wymaganych tokiem postępowania rekrutacyjnego.Filozofia_Sowa_Rekrutacyjna_6m9k6z.jpg

Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Mager - absolwentce Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni rysunku zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza, autorce wielu wystaw autorskich i zbiorowych w kraju oraz za granicą, za użyczenie jednej z jej wspaniałych prac do promocji studiowania filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim!

OPIS KIERUNKU

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także magisterska specjalność "studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym", otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.

2132Kolejka20do20sklepu20nabialowego20przy20ul20120Maja20w20Gostyniu20grudzien20197720r

_____________________________


Zestawienie statystyczne wyników rekrutacji na kierunek filozofia

na rok akademicki 2019/2020


Studia stacjonarne I stopnia

Spełniający wymogi formalne        Przyjęci   

w I turze:   78                                      44

w II turze: 72 (16 wolnych miejsc)      15           próg punktowy (NM): 121,80


Studia stacjonarne II stopnia

Spełniający wymogi formalne       Przyjęci

                  24                                    19


Studia zaoczne I stopnia

Spełmiający wymogi formalne     Przyjęci

w I turze:   43                                   29

w II turze: 15                                   10


Studia zaoczne II stopnia

Spełniający wymogi formalne      Przyjęci

                  12                                    9


___________________________