A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Nowa procedura APD

Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych,

od semestru zimowego 2016/2017, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

    

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), wprowadza się co następuje:

§ 1

    1. W Uniwersytecie Wrocławskim w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) funkcjonuje     system Archiwum Prac Dyplomowych, zwany dalej APDktóry umożliwia obsługę procesu dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) oraz sprawdzanie prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym.

 1. Wprowadza się Procedurę dyplomowania, sprawdzania   prac   dyplomowych   w   systemie   antyplagiatowy oraz   archiwizacji   prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), zwaną dalej Procedurą.
 2. Dostęp  do  systemu  APD  jest  możliwy  po  zalogowaniu  na  stronie  internetowej apd.uni.wroc.pl

 § 2

Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych, warunki dopuszczenia studenta do egzaminudyplomowego, formę i zakres egzaminu dyplomowego, skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy oraz organizację i przebieg egzaminu dyplomowego regulują odrębne przepisy.

 

      § 3

 1. Promotor zobowiązany jest nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, przekazać do dziekanatu własnoręcznie podpisane zgłoszenia o planowanych obronach, na wzorze wydrukowanym z  systemu APD. Informacja sporządzana jest odrębnie dla każdego studenta i zawiera:

1)    imię (imiona), nazwisko i numer albumu studenta;

2)    tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału;

3)    skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy w szczególności:

       a) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy promotora;

       b) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy recenzenta;

       c) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy przewodniczącego;

4) planowaną datę egzaminu dyplomowego.

 

 1. Pracownik dziekanatu, w terminie do 3 dni od otrzymania od promotora informacji, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest wprowadzić do systemu USOS:

1)    tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału;

2)    skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy w szczególności:

        a)     imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy promotora;

        b)    imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy recenzenta;

        c)    imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy przewodniczącego;

3)   planowaną datę egzaminu dyplomowego;

 

 1. Student, w terminie do 3 dni po wprowadzeniu do systemu USOS danych przez pracownika dziekanatu, zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu APD:

1)    nazwy języka, w którym został złożony oryginał pracy dyplomowej;

2)    tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli językiem oryginału pracy jest język obcy – maksymalny limit znaków 300;

3)    zwięzłego streszczenia pracy w języku polskim, jeżeli językiem oryginału jest język polski oraz zwięzłego streszczenia pracy w języku polskim i języku oryginału, jeżeli praca dyplomowa przygotowana jest w innym języku niż polski – maksymalny limit znaków 4000;

4)    słów kluczowych w języku polskim, jeżeli językiem oryginału jest język polski oraz słów kluczowych w języku polskim i w języku oryginału, jeżeli językiem pracy jest język obcy – maksymalny limit znaków 1000;

5)    wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie PDF. W pracach dyplomowych zawierających załączniki należy wprowadzić je do systemu APD w postaci dodatkowego spakowanego załącznika (ZIP, RAR, 7Z, GZIP).

Nazwa pliku składa się:

ze skrótu nazwy Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr),

z cyfrowego kodu wydziału (2cyfry),

z numeru albumu studenta (od 4 do 6 cyfr),

z roku zamieszczenia pracy dyplomowej w APD,

a poszczególne elementy nazwy pliku rozdziela myślnik np.: UWr-26-123456-2016;

6)    tłumaczenia na język angielski tytułu pracy dyplomowej, jeżeli językiem oryginału jest język polski, o ile zamierza ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim.

 

§4

1. Prace  dyplomowe  wprowadzone  do  systemu  APD  podlegają  sprawdzeniu  w  systemie antyplagiatowym.

 

2. Dopuszczalna wartość współczynników podobieństwa badanych prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, których przekroczenie może wskazywać na naruszenie praw autorskich:

1/dla współczynnika podobieństwa 1 nie może przekraczać 20%;

2/dla współczynnika podobieństwa 2 nie może przekraczać 5%.

 

3. Do każdej sprawdzonej pracy dyplomowej generowany jest raport podobieństwa z systemu antyplagiatowego wAPD, uwzględniający współczynnik podobieństwa 1lub 1i2. Średniczas sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym nie przekracza siedmiu dni, a czas maksymalny–czternastu dni.

 

§ 5

 

 • 1. Promotor, w terminie do 3 dni od wprowadzenia przez studenta danych, o których mowa w § 3, zobowiązany jest do przesłania pracy dyplomowej zamieszczonej przez studenta w APD do systemu antyplagiatowego;
 • Do obowiązków Promotora należy:

  1/ocena raportu  podobieństwa,  wygenerowanego  z  systemu  antyplagiatowego,  przy uwzględnieniu współczynników podobieństwa ,o których mowa w § 4ust.2;

  2/zatwierdzenie pracy dyplomowej w APD jeśli nie występują przesłanki wskazujące, że praca została napisana z naruszeniem praw autorskich;

   

  1. Promotor, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia pracy dyplomowej w systemie APD, zobowiązany jest do:

  1/wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny pracy dyplomowej   (recenzja pracy dyplomowej);   

  2/złożenia w dziekanacie raportu podobieństwa (pierwsza strona dokumentu) z systemu antyplagiatowego, wydrukowanego z APD.

   

  § 6

  1. Jeśli w sprawdzanej pracy dyplomowej wartości współczynników podobieństwa są wyższe niż określone przez dziekana, promotor dostarcza do dziekanatu odpowiednią pisemną informację wraz z raportem z systemu antyplagiatowego (w postaci elektronicznej). W takimprzypadku bieg terminów, o których mowa w §5, ulega zawieszeniu do wyjaśnienia sprawy.

   2. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia praw autorskich w pracy dyplomowej, promotor powiadamia o tym fakcie dziekana, który zwraca się do rektora z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

   

  3.Jeżeli z oceny promotora wynika, że praca dyplomowa nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu, a jest wynikiem braku rzetelności (należytej staranności) autora przy wykorzystaniu cudzych utworów w pracy dyplomowej, wówczas bezzwłocznie przekazuje dziekanowi, drogą służbową, sformułowaną na piśmie opinię dotyczącą przekroczenia współczynników. Opinia może wskazywać  proporcję tekstu autorstwa osoby przedstawiającej pracę oraz tekstów/materiałów źródłowych zamieszczonych w pracy wraz ze wskazaniem przyczyn takiego ukształtowania pracy.

   

  4.Dziekan, po zapoznaniu się z opinią promotora i konsultacjach z promotorem, podejmuje decyzję o zwróceniu pracy dyplomowej studentowi w celu dokonania odpowiednich poprawek. W przypadku pozytywnej decyzji dziekana, zezwalającej na dokonanie poprawek przez studenta, promotor cofa w APD pracę dyplomową do poprawy przez studenta. Student dokonuje poprawy pracy dyplomowej i załącza wersję elektroniczną poprawionej pracy,którą promotorprzesyła do systemu antyplagiatowego, zgodnie z zapisem w §5 pkt 1.

   

  5.Po ponownym sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym promotor przesyła do dziekanatu odpowiednią pisemną  informację wraz z raportem z systemu antyplagiatowego (w wersji elektronicznej). W przypadku nieprzekroczenia wartości współczynników podobieństwa obowiązujących na wydziale, dziekan podejmuje decyzję dotyczącą wznowienia biegu Procedury od czynności opisanej w §5 pkt 3.

   

  1. Wszelkie skutki, w tym finansowe związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w sprawie naruszenia praw autorskich (koszty recenzji, biegłych, itd.) ponosi w całości jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, w której przygotowano pracę dyplomową.

   7. Recenzent, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w systemie APD, zobowiązany jest do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej (recenzja pracy dyplomowej);

   

  Niewypełnienie przez promotora i recenzenta powyższych czynności uniemożliwi studentowi wydrukowanie pracy dyplomowej i jej rejestrację w dziekanacie.

   

  § 7

  1. Student, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, składa w dziekanacie jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami (drukowane dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze fioletowym, 
  1. Student składa wraz z pracą dyplomową, o którejmowa w ust.1, podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej oraz potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna  z  jej  wersją  drukowaną.  Wzór  oświadczenia  o  autorskim  wykonaniu  pracy dyplomowejokreśla określa załącznik nr 1.

   

  § 8

  1. Pracownik dziekanatu, zobowiązany jest sprawdzić przed egzaminem dyplomowym:

  1)    czy praca dyplomowa studenta i dane, o których mowa w § 3 zostały wprowadzone do systemu APD;

  2)    czy praca dyplomowa wprowadzona przez studenta została zatwierdzona przez promotora w systemie APD, zgodnie z postanowieniami § 5 ust 1 pkt. 2;

  3)    czy do systemu APD zostały wprowadzone recenzje zgodnie z postanowieniami             § 5 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 7;

  4)    czydoteczkiaktstudenckichzostałdołączonywydrukowanyraportpodobieństwaz systemu antyplagiatowego;

  5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej, o której mowa w § 7, złożona                           w dziekanacie przez studenta jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną                 w systemie APD. Sprawdzenie wersji papierowej pracy dyplomowej z wersją elektroniczną następuje poprzez weryfikację numerów kontrolnych stron przydzielonych przez system APD.

   

  § 9

   

  1. podpisane wydruki recenzji oraz protokół egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności:

  1)    tytuł pracy dyplomowej;

  2)    ocenę pracy dyplomowej;

  3)    datę egzaminu;

  4)    imię (imiona) i nazwisko studenta;

  5)    numer albumu;

  6)    imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuły naukowe, stopnie naukowe lub tytuły zawodowe członków komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy;

  7)    treść zadanych pytań i uzyskane oceny;

  8)    średnią ocen uzyskaną w okresie studiów;

  9)    ocenę z egzaminu dyplomowego;

  10)ostateczny wynik studiów;

  11)uzyskany tytuł zawodowy.

   

  § 10

   

  Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu APD i przestrzeganie stosowania procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w Instytucie/Katedrze są właściwi Dyrektorzy ds. Nauczania.

  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu APD na Wydziale sprawuje Prodziekan ds. Kształcenia.

   

   

   

  ..................................................                                                                     Załącznik Nr 1

  (imiona i nazwisko)

  …………………………………………………………..

  (adres zameldowania)

  ……………………………………………………………           …...................................................

                    (aktualny adres do korespondencji)                                                            (numer PESEL)

  ...................................................

                                  (adres e-mail)

  ...................................................

  (wydział)

  ...................................................

  (kierunek studiów)

  ...................................................            ...................................................

                           (rodzaj i forma studiów)*                                                                  (numer albumu)

   

  OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH

  Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. student/ka Wydziału …………………………………………………………………………………………………………..……………………………. kierunek ………………………………………….. oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na temat:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

        Udostępnienie przez mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  Wyrażam zgodę, na:

   

  Wrocław, ………………………………….                    …………………………………………

                 (rrrr – mm - dd)                                                (czytelny podpis autora pracy)